OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

De partijen:

1. Client welke via DriveMe een opdracht verstrekt (hierna te noemen ‘de opdrachtgever’)

en

2. Chauffeur welke via DriveMe een opdracht aanvaart (hierna te noemen ‘de opdrachtnemer’)
In aanmerking nemende dat:

– partijen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst beogen af te sluiten, maar een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
– partijen de uitvoering van deze overeenkomst in overeenstemming laten zijn met de wettelijke regels bij het zelfstandig uitvoeren van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
– partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikel 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikel 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1985, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen;
– het opdrachtgever vrij staat ter zake van de opgedragen werkzaamheden aanwijzingen te geven als bedoelt in artikel 7:402 BW, terwijl de opdrachtnemer niettemin de opdracht als zelfstandige uitvoert en in die zin in grote mate vrij is te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd;
– partijen deze overeenkomst onder de navolgende voorwaarden en bepalingen wensen aan te gaan.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

1. De opdrachtnemer verricht de navolgende diensten voor de opdrachtgever: chauffeurs-werkzaamheden: het doen vervoeren van personen in een door de opdrachtgever ter beschikking getelde auto

2. Deze overeenkomst wordt telkens aangegaan voor de duur van de opdracht.

3. Indien de opdrachtnemer wegens ziekte niet in staat is om de werkzaamheden uit te voeren, zal opdrachtnemer opdrachtgever onmiddellijk in kennis stellen. Ziekte van de opdrachtnemer wordt beschouwd als overmacht.

4. De opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

5. De opdrachtnemer is gehouden de opdracht zelf in persoon te verrichten. Het is derhalve niet toegestaan de opdracht te laten uitvoeren door derden.

6. De opdrachtnemer dient bij zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever en daarnaast het gebruik van de eigendommen van opdrachtgever, die hem in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking zijn gesteld, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht wegens gewichtige redenen op te zeggen in het geval de derde hem naar objectieve maatstaven onverantwoorde aanwijzingen voor de uitvoering van de opdracht geeft en deze derde, nadat hem is medegedeeld waarom die aanwijzingen onverantwoord zijn, toch hieraan vasthoudt.

7. De opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding.

8. De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer een vergoeding per uur verschuldigd, welke door de opdrachtnemer is aangeboden in DriveMe en door de opdrachtgever door de selectie is geaccepteerd. DriveMe zal de betaling faciliteren in de hoedanigheid van een externe en beperkte incasso-agent. Betaling van de vergoeding op dergelijke wijze wordt beschouwd als gelijk aan een rechtstreekse betaling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.

9. De opdrachtgever is in geval van opzegging zijnerzijds tot achtenveertig (48) uur voor de overeengekomen aanvang van de overeengekomen opdracht geen vergoeding aan de opdrachtnemer verschuldigd. De opdrachtgever is in geval van opzegging zijnerzijds binnen vierentwintig tot achtenveertig (24 / 48) uur voor de overeengekomen opdracht een vergoeding van 50% van de overeengekomen opdrachtwaarde verschuldigd aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever is in geval van opzegging zijnerzijds binnen vierentwintig (24) uur voor de overeengekomen opdracht een vergoeding van 100% van de overeengekomen opdrachtwaarde verschuldigd aan de opdrachtnemer.

10. De opdrachtnemer is verplicht, zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na beëindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle aangelegenheden van opdrachtgever, waarvan het vertrouwelijk karakter geacht kan worden haar bekend te zijn.

11. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van een Allrisk verzekering (wettelijke aansprakelijkheid voertuig met volledige casco dekking), conform de in de Wet aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen gestelde eisen en is tevens verplicht zorg te dragen voor een inzittende verzekering. De opdrachtgever is verplicht deze verzekering tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden.

12. Voor schade veroorzaakt door niet, niet tijdige, niet-volledige of niet-behoorlijke uitvoering van werkzaamheden is de opdrachtnemer niet aansprakelijk. Hiervan is opzet of grove schuld uitgesloten.

13. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan het voertuig van de opdrachtgever die is ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en / of de eventuele kosten van een bonus- of malusverlies en eigen risico’s van de opdrachtgever.

14. Partijen verklaren op alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn, het Nederlands recht van toepassing.