Opdrachtgeversovereenkomst DriveMe

DriveMe is een handelsnaam van Dutch Driver Technologies B.V., gevestigd aan de Frijdastraat 20C, 2288 EZ RIJSWIJK en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75412802

Definities
Opdrachtnemers: zelfstandige privéchauffeurs die gebruik maken van DriveMe om opdrachten te verwerven. 
Opdrachtgevers: personen of bedrijven die DriveMe gebruiken om een privéchauffeur voor een ritopdracht te vinden. 
Ritopdracht: een autorit waarvoor een opdrachtgever een privéchauffeur wil inzetten. 
Opdracht: de overeenkomst van opdracht die met gebruikmaking van het digitale platform van DriveMe tot stand komt tussen een Opdrachtgever en een Opdrachtnemer ter verrichting van een ritopdracht.
Opdrachturen: het aantal uren dat een Opdrachtnemer aan een Opdracht besteedt.
Opdrachtvorderingen: vorderingen ter zake van door een Opdrachtnemer aan een Opdrachtgever verleende dienst(en) zoals vermeld in een tussen hen gesloten overeenkomst van opdracht.

In aanmerking nemende
•    DriveMe is een digitaal platform dat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers in staat stelt elkaar te vinden. Opdrachtgevers kunnen een ritopdracht plaatsen op DriveMe en Opdrachtnemers kunnen reageren. Een Opdrachtgever selecteert zijn Opdrachtnemer – gefaciliteerd door DriveMe – en daarmee komt een Opdracht tussen Opdrachtnemer en die Opdrachtgever tot stand. 

•    Aan het gebruik van DriveMe zijn voorwaarden verbonden die nodig zijn om DriveMe als onafhankelijk platform te laten fungeren.

1. Algemeen
1.1. Faciliteiten
DriveMe faciliteert:
•    een digitaal platform waar Ritopdrachten geplaatst kunnen worden;
•    een digitaal platform waar Opdrachtnemers Opdrachten kunnen verwerven;
•    modelovereenkomsten (waaronder een tussen een Opdrachtnemer en een Opdrachtgever te sluiten overeenkomst van opdracht);
•    facturatie namens Opdrachtnemers; 
•    uitbetalingen aan Opdrachtnemers.

1.2. Over deze Opdrachtgeversovereenkomst
Deze Opdrachtgeversovereenkomst is van toepassing op het gebruik van DriveMe’s website en het digitale platform en op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van diensten van DriveMe. Deze Opdrachtgeversovereenkomst is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage. 

2. Registratie
Opdrachtgever registreert zich bij DriveMe als Opdrachtgever door middel van het aanmaken van een profiel op het digitale platform De minimale vereisten voor het registreren als Opdrachtgever en het gebruik van DriveMe zijn:
tekenbevoegd of gevolmachtigde vertegenwoordiger;
contact-/facturatiegegevens; en
rekeningnummer.

3. De Opdracht
3.1. Ritopdracht
Opdrachtgever plaatst een Ritopdracht online op de website van DriveMe. Deze Ritopdracht is zichtbaar voor Opdrachtnemers. Een Ritopdracht blijft zichtbaar totdat een Opdracht met betrekking tot die Ritopdracht tot stand is gekomen of die Ritopdracht is ingetrokken. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot het intrekken en wijzigen van een Ritopdracht zolang geen Opdracht met betrekking tot die Ritopdracht tot stand is gekomen.

3.2. Model overeenkomst van opdracht
Als service bij haar platform faciliteert DriveMe een model overeenkomst van opdracht voor Opdrachten aan de Opdrachtgever en Opdrachtnemers, die is gebaseerd op een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Gebruik van de model overeenkomst van opdracht is naar eigen inzicht van Opdrachtgever. Hoewel Opdrachtgever en Opdrachtnemers vrij zijn zelf andere afspraken te maken, adviseert DriveMe Opdrachtgever niet af te wijken van deze overeenkomst van opdracht. DriveMe is niet aansprakelijk voor gevolgen van het gebruik van de model overeenkomst van opdracht.

3.3. DriveMe geen partij
De Opdracht wordt aangegaan door Opdrachtgever en een Opdrachtnemer. DriveMe is dus geen partij bij de overeenkomst van opdracht die Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot de Opdracht aangaan.

3.4. Maximaal aantal uren per Opdrachtnemer
Opdrachtgever zal een Opdrachtnemer op grond van een of meerdere Opdrachten als bedoeld in dit artikel niet meer dan 660 uur per jaar werkzaamheden laten verrichten, zodat een Opdrachtnemer in ieder geval aan een minimum van drie Opdrachtgevers op jaarbasis kan voldoen.

4. Opdrachtgeversvergoeding en krediet
4.1. Opdrachtgeversvergoeding
Voor Opdrachten die met behulp van het digitale platform van DriveMe zijn ontstaan tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemers, is Opdrachtgever DriveMe een Opdrachtgeversvergoeding verschuldigd van EUR 10,00 (excl. btw) per Ritopdracht voor gebruik van de software en acquisitie. DriveMe zal Opdrachtgever na de Ritopdracht een factuur zenden in verband met de Opdrachtgeversvergoeding, en Opdrachtgever zal de Opdrachtgeversvergoeding zo snel mogelijk binnen de wettelijke termijn betalen.

4.2 Opdrachtnemersvergoeding
Voor Opdrachten die met behulp van het digitale platform van DriveMe zijn ontstaan tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemers, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd van het uurtarief maal het aantal voor de Ritopdracht berekende werkuren, eventueel vermeerderd met een reisvergoeding (excl. btw). DriveMe zal Opdrachtgever na de Ritopdracht een factuur zenden in verband met de Opdrachtnemersvergoeding, en Opdrachtgever zal de Opdrachtnemersvergoeding zo snel mogelijk binnen de wettelijke termijn betalen.

4.2. Verrekening
In verband met automatisering van facturatie kan Opdrachtgever geen beroep doen op verrekening zoals neergelegd in art. 6:127 t/m 6:141 Burgerlijk Wetboek.

5. Aansprakelijkheid
DriveMe is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor: 
(a) het vullen, plaatsen of beschikbaar zijn van Opdrachten en Opdrachtnemers; 
(b) de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt bij het plaatsen van een Ritopdracht of indien Opdrachtgever zich daarbij niet houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacywetgeving voor derden; 
(c) de kwaliteit van de Ritopdracht die Opdrachtgever plaatst; 
(d) enige schade die geleden wordt of kosten die ontstaan bij het niet vervullen, verwijderen, wijzigen of annuleren van een Opdracht of een Ritopdracht; 
(e) de kwaliteit van het werk dat Opdrachtnemers leveren;
(f) het handelen of nalaten van Opdrachtgever of een Opdrachtnemer in welke vorm dan ook.
(g) schade aan het voertuig van de opdrachtgever.

6. Beëindiging
Opdrachtgever en DriveMe hebben het recht de registratie van Opdrachtgever op het digitale platform van DriveMe te allen tijde te beëindigen en deze Opdrachtgeversovereenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden en zonder dat de ander aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit een beëindiging is voortgevloeid.

7. Diversen
7.1. Adverteren
Opdrachtgever geeft DriveMe toestemming te adverteren met beeldmateriaal van (de onderneming van) Opdrachtgever.

7.2. DriveMe proefdienst
Opdrachtnemers kunnen hun eerste Opdracht die met behulp van het platform van DriveMe tot stand komt verrichten zonder te beschikken over een btw-nummer. Opdrachtnemers zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgeven van de inkomsten die zij over die Opdracht vergaren aan de Belastingdienst.

7.3. Uitgestelde facturatie
Indien Opdrachtnemers een btw-nummer hebben aangevraagd bij de Belastingdienst, wordt het versturen van facturen uitgesteld tot het moment dat het btw-nummer is ontvangen.

8. Nederlands recht en rechtsmacht
Op deze Opdrachtgeversovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.