Algemene voorwaarden,

opdrachtgeversovereenkomst DriveMe platform

DriveMe is een handelsnaam van Dutch Driver Technologies B.V., gevestigd aan de Frijdastraat 20C, 2288 EZ RIJSWIJK en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75412802

Definities
Opdrachtnemers: zelfstandige privéchauffeurs die gebruik maken van DriveMe om opdrachten te verwerven. 
Opdrachtgevers: personen of bedrijven die DriveMe gebruiken om een privéchauffeur voor een ritopdracht te vinden. 
Ritopdracht: een autorit waarvoor een opdrachtgever een privéchauffeur wil inzetten. 
Opdracht: de overeenkomst van opdracht die met gebruikmaking van het digitale platform van DriveMe tot stand komt tussen een Opdrachtgever en een Opdrachtnemer ter verrichting van een ritopdracht.
Opdrachturen: het aantal uren dat een Opdrachtnemer aan een Opdracht besteedt.
Opdrachtvorderingen: vorderingen ter zake van door een Opdrachtnemer aan een Opdrachtgever verleende dienst(en) zoals vermeld in een tussen hen gesloten overeenkomst van opdracht.

In aanmerking nemende
•    DriveMe is een digitaal platform dat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers in staat stelt elkaar te vinden. Opdrachtgevers kunnen een ritopdracht plaatsen op DriveMe en Opdrachtnemers kunnen reageren. Een Opdrachtgever selecteert zijn Opdrachtnemer – gefaciliteerd door DriveMe – en daarmee komt een Opdracht tussen Opdrachtnemer en die Opdrachtgever tot stand. 

•    Aan het gebruik van DriveMe zijn voorwaarden verbonden die nodig zijn om DriveMe als onafhankelijk platform te laten fungeren.

1. Algemeen
1.1. Faciliteiten
DriveMe faciliteert:
•    een digitaal platform waar Ritopdrachten geplaatst kunnen worden;
•    een digitaal platform waar Opdrachtnemers Opdrachten kunnen verwerven;
•    modelovereenkomsten (waaronder een tussen een Opdrachtnemer en een Opdrachtgever te sluiten overeenkomst van opdracht);
•    facturatie namens Opdrachtnemers; 
•    uitbetalingen aan Opdrachtnemers.

1.2. Over deze Opdrachtgeversovereenkomst
Deze Opdrachtgeversovereenkomst is van toepassing op het gebruik van DriveMe’s website en het digitale platform en op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van diensten van DriveMe. Deze Opdrachtgeversovereenkomst is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage. 

2. Registratie
Opdrachtgever registreert zich bij DriveMe als Opdrachtgever door middel van het aanmaken van een profiel op het digitale platform De minimale vereisten voor het registreren als Opdrachtgever en het gebruik van DriveMe zijn:
tekenbevoegd of gevolmachtigde vertegenwoordiger;
contact-/facturatiegegevens; en
rekeningnummer.

3. De Opdracht
3.1. Ritopdracht
Opdrachtgever plaatst een Ritopdracht online op de website van DriveMe. Deze Ritopdracht is zichtbaar voor Opdrachtnemers. Een Ritopdracht blijft zichtbaar totdat een Opdracht met betrekking tot die Ritopdracht tot stand is gekomen of die Ritopdracht is ingetrokken. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot het intrekken en wijzigen van een Ritopdracht zolang geen Opdracht met betrekking tot die Ritopdracht tot stand is gekomen.

3.2. Model overeenkomst van opdracht
Als service bij haar platform faciliteert DriveMe een model overeenkomst van opdracht voor Opdrachten aan de Opdrachtgever en Opdrachtnemers, die is gebaseerd op een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Gebruik van de model overeenkomst van opdracht is naar eigen inzicht van Opdrachtgever. Hoewel Opdrachtgever en Opdrachtnemers vrij zijn zelf andere afspraken te maken, adviseert DriveMe Opdrachtgever niet af te wijken van deze overeenkomst van opdracht. DriveMe is niet aansprakelijk voor gevolgen van het gebruik van de model overeenkomst van opdracht.

3.3. DriveMe geen partij
De Opdracht wordt aangegaan door Opdrachtgever en een Opdrachtnemer. DriveMe is dus geen partij bij de overeenkomst van opdracht die Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot de Opdracht aangaan.

3.4. Maximaal aantal uren per Opdrachtnemer
Opdrachtgever zal een Opdrachtnemer op grond van een of meerdere Opdrachten als bedoeld in dit artikel niet meer dan 660 uur per jaar werkzaamheden laten verrichten, zodat een Opdrachtnemer in ieder geval aan een minimum van drie Opdrachtgevers op jaarbasis kan voldoen.

4. Opdrachtgeversvergoeding en krediet
4.1. Opdrachtgeversvergoeding
Voor Opdrachten die met behulp van het digitale platform van DriveMe zijn ontstaan tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemers, is Opdrachtgever DriveMe een Opdrachtgeversvergoeding verschuldigd van EUR 10,00  (excl. btw) per Ritopdracht voor gebruik van de software en acquisitie. DriveMe zal Opdrachtgever na de Ritopdracht een factuur zenden in verband met de Opdrachtgeversvergoeding, en Opdrachtgever zal de Opdrachtgeversvergoeding zo snel mogelijk binnen de wettelijke termijn betalen.

4.2 Opdrachtnemersvergoeding
Voor Opdrachten die met behulp van het digitale platform van DriveMe zijn ontstaan tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemers, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd van het uurtarief maal het aantal voor de Ritopdracht berekende werkuren, eventueel vermeerderd met een reisvergoeding (excl. btw). DriveMe zal Opdrachtgever na de Ritopdracht een factuur zenden in verband met de Opdrachtnemersvergoeding, en Opdrachtgever zal de Opdrachtnemersvergoeding zo snel mogelijk binnen de wettelijke termijn betalen.

4.2. Verrekening
In verband met automatisering van facturatie kan Opdrachtgever geen beroep doen op verrekening zoals neergelegd in art. 6:127 t/m 6:141 Burgerlijk Wetboek.

5. Aansprakelijkheid
DriveMe is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor: 
(a) het vullen, plaatsen of beschikbaar zijn van Opdrachten en Opdrachtnemers; 
(b) de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt bij het plaatsen van een Ritopdracht of indien Opdrachtgever zich daarbij niet houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacywetgeving voor derden; 
(c) de kwaliteit van de Ritopdracht die Opdrachtgever plaatst; 
(d) enige schade die geleden wordt of kosten die ontstaan bij het niet vervullen, verwijderen, wijzigen of annuleren van een Opdracht of een Ritopdracht; 
(e) de kwaliteit van het werk dat Opdrachtnemers leveren;
(f) het handelen of nalaten van Opdrachtgever of een Opdrachtnemer in welke vorm dan ook.
(g) schade aan het voertuig van de opdrachtgever.

6. Beëindiging
Opdrachtgever en DriveMe hebben het recht de registratie van Opdrachtgever op het digitale platform van DriveMe te allen tijde te beëindigen en deze Opdrachtgeversovereenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden en zonder dat de ander aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit een beëindiging is voortgevloeid.

7. Diversen
7.1. Adverteren
Opdrachtgever geeft DriveMe toestemming te adverteren met beeldmateriaal van (de onderneming van) Opdrachtgever.

7.2. DriveMe proefdienst
Opdrachtnemers kunnen hun eerste Opdracht die met behulp van het platform van DriveMe tot stand komt verrichten zonder te beschikken over een btw-nummer. Opdrachtnemers zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgeven van de inkomsten die zij over die Opdracht vergaren aan de Belastingdienst.

7.3. Uitgestelde facturatie
Indien Opdrachtnemers een btw-nummer hebben aangevraagd bij de Belastingdienst, wordt het versturen van facturen uitgesteld tot het moment dat het btw-nummer is ontvangen.

8. Nederlands recht en rechtsmacht
Op deze Opdrachtgeversovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.
 

Algemene Voorwaarden,

overeenkomst van client en chauffeur

De partijen:

1. Client welke via DriveMe een opdracht verstrekt (hierna te noemen ‘de opdrachtgever’)

en

2. Chauffeur welke via DriveMe een opdracht aanvaart (hierna te noemen ‘de opdrachtnemer’)
In aanmerking nemende dat:

– partijen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst beogen af te sluiten, maar een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
– partijen de uitvoering van deze overeenkomst in overeenstemming laten zijn met de wettelijke regels bij het zelfstandig uitvoeren van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
– partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikel 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikel 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1985, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen;
– het opdrachtgever vrij staat ter zake van de opgedragen werkzaamheden aanwijzingen te geven als bedoelt in artikel 7:402 BW, terwijl de opdrachtnemer niettemin de opdracht als zelfstandige uitvoert en in die zin in grote mate vrij is te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd;
– partijen deze overeenkomst onder de navolgende voorwaarden en bepalingen wensen aan te gaan.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

1. De opdrachtnemer verricht de navolgende diensten voor de opdrachtgever: chauffeurs-werkzaamheden: het doen vervoeren van personen in een door de opdrachtgever ter beschikking getelde auto

2. Deze overeenkomst wordt telkens aangegaan voor de duur van de opdracht.

3. Indien de opdrachtnemer wegens ziekte niet in staat is om de werkzaamheden uit te voeren, zal opdrachtnemer opdrachtgever onmiddellijk in kennis stellen. Ziekte van de opdrachtnemer wordt beschouwd als overmacht.

4. De opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

5. De opdrachtnemer is gehouden de opdracht zelf in persoon te verrichten. Het is derhalve niet toegestaan de opdracht te laten uitvoeren door derden.

6. De opdrachtnemer dient bij zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever en daarnaast het gebruik van de eigendommen van opdrachtgever, die hem in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking zijn gesteld, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht wegens gewichtige redenen op te zeggen in het geval de derde hem naar objectieve maatstaven onverantwoorde aanwijzingen voor de uitvoering van de opdracht geeft en deze derde, nadat hem is medegedeeld waarom die aanwijzingen onverantwoord zijn, toch hieraan vasthoudt.

7. De opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding.

8. De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer een vergoeding per uur verschuldigd, welke door de opdrachtnemer is aangeboden in DriveMe en door de opdrachtgever door de selectie is geaccepteerd. DriveMe zal de betaling faciliteren in de hoedanigheid van een externe en beperkte incasso-agent. Betaling van de vergoeding op dergelijke wijze wordt beschouwd als gelijk aan een rechtstreekse betaling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.

9. De opdrachtgever is in geval van opzegging zijnerzijds tot vierentwintig (24) voor de overeengekomen aanvang van de overeengekomen opdracht geen vergoeding aan de opdrachtnemer verschuldigd. De opdrachtgever is in geval van opzegging zijnerzijds binnen vierentwintig (24) uur voor de overeengekomen opdracht een vergoeding van 50% van de overeengekomen opdrachtwaarde verschuldigd aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever is in geval van opzegging zijnerzijds binnen acht (8) uur voor de overeengekomen opdracht een vergoeding van 100% van de overeengekomen opdrachtwaarde verschuldigd aan de opdrachtnemer.

10. De opdrachtnemer is verplicht, zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na beëindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle aangelegenheden van opdrachtgever, waarvan het vertrouwelijk karakter geacht kan worden haar bekend te zijn.

11. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van een Allrisk verzekering (wettelijke aansprakelijkheid voertuig met volledige casco dekking), conform de in de Wet aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen gestelde eisen en is tevens verplicht zorg te dragen voor een inzittende verzekering. De opdrachtgever is verplicht deze verzekering tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden.

12. Voor schade veroorzaakt door niet, niet tijdige, niet-volledige of niet-behoorlijke uitvoering van werkzaamheden is de opdrachtnemer niet aansprakelijk. Hiervan is opzet of grove schuld uitgesloten.

13. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan het voertuig van de opdrachtgever die is ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en / of de eventuele kosten van een bonus- of malusverlies en eigen risico’s van de opdrachtgever.

14. Partijen verklaren op alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn, het Nederlands recht van toepassing.